Napsali o nás

04.04.2024 06:05

prahatv.eu/zpravy/praha/praha-9/19735/ms-kytlicka-ziskala-potreti-v-rade-vyznamne-oceneni

prahatv.eu/zpravy/praha/praha-9/19121/deti-z-prahy-9-se-uci-bezpecnosti

www.praha9.cz/tv-praha-natocila-reportaz-o-ms-kytlicka

youtu.be/q08Lzv1U7io

praha9.cz/zkusenosti-z-jarniho-distancniho-vzdelavani-v-casopise-poradce-reditelky-materske-skoly

www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-servis/636645/modernim-technologiim-na-devitce-kvete-psenka-ms-kytlicka-dela-cest-cele-republice.html

www.denik.cz/z_domova/skoly-domaci-vyuka-technika-20201026.html